Ua | Ru | En
+38 (0352) 52-78-71
+38 (0352) 23-52-16
   vinitex@vinitex.com.ua
Новиниархів ПАТ → Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента
Назад

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мацюк Iгор Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

27.03.2015

(дата)


 

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКIР "ВIНIТЕКС"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 5

4. Код за ЄДРПОУ

00300400

5. Міжміський код та телефон, факс

0352 527871, 0352 524273

6. Електронна поштова адреса

viniteks@reyestr.com.ua


 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.03.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

59(2063), Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.03.2015

(дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.vinitex.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.03.2015

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.03.2015

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Тераз Ярослав Степанович

д/н, д/н, д/н

0.0021

Зміст інформації:

Посадова особа Член Наглядової ради Тераз Ярослав Степанович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 24.03.2015 р.; волоідє 5 акціями, що складає 0,0021% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 1,25 грн.; на посаді особа перебувала 5 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: в зв'язку із смертю; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р.. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.

24.03.2015

Припинено повноваження

Голова правління

Мацюк Ігор Васильович

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Голова правління Мацюк Ігор Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 24.03.2015 р.; волоідє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 4 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р..

24.03.2015

Обрано

Голова правління

Мацюк Ігор Васильович

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Голова правління Мацюк Ігор Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 24.03.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: в.о. Голови дирекції ТОВ "Вінісан"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р..

24.03.2015

Припинено повноваження

Член правління

Кравченко Лариса Олексіївна

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Кравченко Лариса Олексіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 24.03.2015 р.; волоідє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р..

24.03.2015

Обрано

Член правління

Кравченко Лариса Олексіївна

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Кравченко Лариса Олексіївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 24.03.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ТОВ "Акант"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р.

24.03.2015

Припинено повноваження

Член правління

Дяків Олег Іларійович

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Дяків Олег Іларійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 24.03.2015 р.; волоідє 0 акціями, що складає 0 % статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р.

24.03.2015

Обрано

Член правління

Дяків Олег Іларійович

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Дяків Олег Іларійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 24.03.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор з економіки ПАТ "Вінітекс"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р.

24.03.2015

Припинено повноваження

Член правління

Шелест Олександр Ігорович

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Шелест Олександр Ігорович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 24.03.2015 р.; волоідє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 1 рік; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: подана заява про звільнення; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р..

24.03.2015

Обрано

Член правління

Грех Павло Петрович

д/н, д/н, д/н

0

Зміст інформації:

Посадова особа Член правління Грех Павло Петрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 24.03.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник цеху ПАТ "Вінітекс"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: подана заява про призначення; підстави: Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 24.03.2015р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.Вгору
Назад
розробка сайту: vlasne.info