Ua | Ru | En
+38 (0352) 52-78-71
+38 (0352) 23-52-16
   vinitex@vinitex.com.ua
Новиниархів ПАТ → Оголошення про загальні збори 2015
Назад

Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс»

Код ЄДРПОУ 00300400 (далі – Товариство),

місцезнаходження: 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна , 5, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2015 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна , 5, у приміщенні актового залу Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 27 квітня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 00 хв. 21 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1) Обрання голови та членів лічильної комісії.

2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

3) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4) Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

5) Звіт Наглядової ради за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6) Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2014рік.

7) Про розподіл прибутку Товариства за 2014рік.

8) Про затвердження вчинених Товариством значних правочинів в 2014 році та в 2015 році - до дати загальних зборів акціонерів.

9) Про фінансово-господарську діяльність Товариства та вчинення значних правочинів .

10) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства.

11) Про обрання членів Наглядової ради Товариства згідно Статуту Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» за 2014 рік

 

Найменування показника (тис.грн.)

Звітний період 2014р.

 

Попередній період 2013р.

Усього активів

7956

6540

Основні засоби

1758

2061

Довгострокові фінансові інвестиції

4365

3169

Запаси

711

672

Сумарна дебіторська заборгованість

914

565

Грошові кошти та їх еквіваленти

57

63

Нерозподілений прибуток

-1989

-4534

Власний капітал

59

59

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобовязання

9875

11004

Чистий прибуток (збитки)

+2061

+134

Середньорічна к-сть акцій

237786

237786

Кількість власних акцій, викуплених протягом року

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

50

19

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства, звертатись до відповідальної особи Клименко Оксани Павлівни, телефон (0352)25-49-90

Наглядова рада ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс».

 

 

Голова Правління

ПАТ «Тернопільський завод

штучних шкір «Вінітекс» _____________ Мацюк І.В.

дата розміщення 25/03/2015р.Вгору
Назад
розробка сайту: vlasne.info