Ua | Ru | En
+38 (0352) 52-78-71
+38 (0352) 23-52-16
   vinitex@vinitex.com.ua
Новиниархів ПАТ → Річний звіт ПАТ Вінітекс за 2012 р
Назад

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКIР "ВIНIТЕКС"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
Тернопільська , д/н, 46023, м.Тернопiль, вул.Текстильна, 5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00300400
1.5. Міжміський код та телефон емітента
(0352) 52-78-71, 25-48-35
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
ААБ 336775
1.7. Дата державної реєстрації
11.08.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.vinitex.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)

Найменування показника
    Період
    звітний попередній
Усього активів 6095 6425
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2366 2711
Довгострокові фінансові інвестиції 2265 1296
Запаси 114 466
Сумарна дебіторська заборгованість 696 1550
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 101
Власний капітал -4668 -4565
Статутний капітал 59 59
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 0
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 10680 10914
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -1.76 -0.43
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -1.76 -0.43
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 237786 0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість    
у відсотках від статутного капіталу    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду    
Вартість чистих активів -4598 -4495

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновниківІнформація про органи управління емітента.
Загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія
Інформація про посадових осіб емітента.
Член правлiння - головний бухгалтер - Кравченко Лариса Олексiївна (код 067354);
Член наглядової ради - Гудз Iгор Степанович (код 219040);
Член правлiння - Шелест Олександр Iгорович (код 943119);
Член наглядової ради - Товарянська Лариса Iванiвна (код 747829);
Член Наглядової ради - Кархут Людмила Сергiївна (код 609112);
Член наглядової ради - Тераз Ярослав Степанович (код 025707);
Член Правлiння - Грех Павло Петрович (код 812905);
Голова Ревiзiйної комiсiї - ТОВ "ФК"Технотерн" (код 14027652);
Голова наглядової ради - Горук Андрiй Зiновiйович (код 146777);
Голова правлiння - Мацюк Iгор Васильович (код 301347);
Член наглядової ради - Федько Вiктор Григорович (код 239338);
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи:
Державний комiтет легкої i текстильної промисловостi України (код за ЕДРПОУ 14025694) - 0 %
Фізичні особи:
д/н - 0 %
Усього - 0 %

4. Інформація про цінні папери емітентаАкції:
Дата реєстрації випуску - 28.12.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 41/19/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Тернопiльське територiальне управлiння ДКЦПФР, код - UA 4000117063, тип цінного паперу - Акція проста бездокументарна іменна, форма існування - Бездокументарні іменні, номінальна вартість - 0.25 грн., кількість - 237786 шт., загальна номінальна вартість - 59446.5 грн., частка у статутному капіталі 100 %
 

 

6. Інформація про загальні збориВид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2012
Кворум зборів** 63.3
Опис Пропозицiї до порядку денного внесенi правлiнням товариства Пропозицiй про внесення змiн до порядку денного не надходило Порядок денний: 1. Про вибори лiчильної комiсiї, голови i секретаря зборiв акцiонерiв. 2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк. 3. Звiт наглядової Ради Товариства. 4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 6. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Про вибори лiчильної комiсiї, голови i секретаря зборiв акцiонерiв-обрано.- рiшення прийнято одноголосно 2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк затверджено.- рiшення прийнято одноголосно 3. Звiт наглядової Ради Товариства - затверджено - рiшення прийнято одноголосно 4. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. затверджено- рiшення прийнято одноголосно 5. Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк - затверджено.- рiшення прийнято одноголосно. 6. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк - затверджено- рiшення прийнято одноголосно
       

 

7. Інформація про дивіденди


    За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
    за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата виплати дивідендів        
Опис  
           

8. Інформація щодо аудиторського висновку


Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів Товариства у зв’язку з тим, що аудиторська перевірка була розпочата після завершення звітного року. Через обмеження обсягу аудиту ми не змогли здійснити альтернативних процедур для підтвердження реальності запасів, відображених у відповідних статтях фінансової звітності, у зв’язку з чим не можемо визначити, чи була потреба в їх коригуванні. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ «Тернопільський завод штучних шкір «Вінітекс» станом на 31 грудня 2012 року та результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Звіт щодо Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Вартість чистих активів Товариства на кінець 2012 року має від’ємне значення – 4598 тис. грн. Відповідно до ст. 155 Цивільного кодексу України в такому випадку Товариство підлягає ліквідації. Фінансово-господарський стан Товариства у його фінансовій звітності відображений повно та достовірно, за винятком можливого впливу викладеного вище. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Товариства та іншою інформацією, що розкривається і подається Товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не встановлено. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається відповідним органом товариства. У звітному періоді за погодженням Наглядової ради (протокол від 12 березня 2012 року) Товариством здійснено значний правочин щодо активу, вартість якого складає 20,3% активів Товариства. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» товариство зобов’язане розробити принципи корпоративного управління. Для забезпечення дотримання корпоративних стандартів в Товаристві прийнято внутрішні положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Принципи (кодекс) корпоративного управління». Скликання Наглядової ради, до складу якої обрано шість осіб, відбувається не менше ніж один раз на квартал. Наглядовою радою не приймалось рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора чи створення служби внутрішнього аудиту. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту в Товаристві створено Ревізійну комісію, до складу якої входить три особи. Стан корпоративного управління Товариства, на нашу думку, задовільний. Звіт Ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2012 рік. Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним поданням фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, що відповідають даним обставинам, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, включаючи контролі, спрямовані на виявлення та запобігання фінансових зловживань. Відповідно, ми не висловлюємо думку щодо цього питання. Основні відомості про аудиторську фірму: 1) повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільська аудиторська компанія»; 2) свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2483 від 26.01.2001 р.; 3) місцезнаходження: 46020, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44; 4) телефон (факс): (067) 732-35-47; 5) договір на проведення аудиту від 14.02.2013 р. № 03/13; 6) дата початку аудиту – 14.02.13 р., дата закінчення – 25.04.13 р. Аудитор Б. Киба Сертифікат аудитора серії А № 002625 від 05.10.95 р. Директор С. Бурцева Сертифікат аудитора серії А № 003327 від 29.01.98 р. 25 квітня 2013 р. м. Тернопіль

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення


Повний текст рычної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії розміщений 30.04.2013, річна інформація на сторінці в мережі Інтернет розміщується www.vinitex.com.ua, 30.04.2013
 

10. Підпис


10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

10.2. Голова правлiння       Мацюк Iгор Васильович
    (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2013
(дата)

 Вгору
Назад
розробка сайту: vlasne.info